Dog Walker

מעבדה לרקדנים מנוסים


המעבדה לרקדנים מנוסים היא מרחב שיונחה על ידי מורים מהעמותה. המרחב ייתן מקום לחקירה וחופש רעיוני שיביאו המשתתפים. זוהי מעבדה המיעדות לרקדנים עם נסיון אשר מרגישים בטחון בהיבטים הטכנים של קונטקט וכבר השתתפו בעבר בסדנאות המתרכזות בטכניקת קונטקט.
( מעל לפחות שנה של נסיון)