top of page
1100
הרשמה חו"ל / 
מוקדמת עד 15.11.22
1550
 חממה עם אינטנסיב
הרשמה
רגילה
חממה
1200
1750
350
300
250
50
100
150
4 שיעורים +  2 ג'אם
שישי + שבת
300
500
500
800
350
400
350
300
חממה ללא אינטנסיב
סדנא 5 שעות
שבת

 
חמשוש חופשי
כל השיעורים והג'אמים
 חמישי +שישי +  ושבת
5 שיעורים + 3 ג'אמים
תל-אביב

סדנא 15 שעות
יום שלישי-חמישי

 
הרשמה 
רגילה
הרשמה
מוקדמת 
עד ה15/11
850
סדנת  9 שעות
(חמישי-שישי) 

 
550
2 שיעורים +ג'אם
 שבת
שיעור +ג'אם
ג'אם

כל השיעורים והג'אמים
רביעי עד שבת
5 שיעורים +4 ג'אמים
סדנא 9 שעות
אהרונה + יעל
(שישי- שבת)

 

המחירים כוללים את כל השיעורים 
וג'אמים במהלך ימי הסדנא!
 
סדנת  9 שעות
(שישי-שבת) 

 
550
tlv prices
Anchor 1
650
250
450
850
850
צהריים
ערב
תחזוקה
תגבור
הלפרים
מחיר
בוקר
הלפרים
הלפרים בחממה

מחירים

1450

1600
4.1. 2023- 7.1.2023
קונטקט על הדרך
הרשמה מוקדמת
הרשמה
bottom of page